PRIVACY POLICY

PRIVACY VERKLARING
FYSIOTHERAPIE OUDEWATER

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Deze gegevens zijn inzichtelijk voor de fysiotherapeuten (eventuele stagiaires) en administratief medewerkers van de praktijk, allen hebben geheimhoudingsplicht. Wij beschermen uw gegevens goed, overeenkomstig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tevens is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing op deze registraties. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. De wet op geneeskundige behandelingsovereenkomsten (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. Zo heeft de cliënt recht op informatie over zijn medische situatie. De cliënt heeft de plicht om zijn zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

  • Gegevens die belangrijk zijn voor de fysiotherapeutische behandeling. Het gaat hierom NAW gegevens, BSN nummer, geslacht,  geboortedatum, verzekeringsgegevens, huisarts/specialist, telefoonnummer, E- mailadres, beroep en opleiding.
  • Het behandeldossier, bestaat uit informatie over de klacht waarvoor u wordt behandeld, procedurevoorstel, medische voorgeschiedenis, diagnostische verrichtingen en bevindingen, behandelplan, eventuele gegevens van de verwijzer en/of opgevraagde medisch informatie van andere betrokken disciplines zoals artsen/ specialisten.
  • Cliëntgegevens t.b.v. (medische) training en kwaliteitsdoeleinden: geanonimiseerd waar mogelijk in het kader van supervisie/intervisie, deskundigheidsbevordering, inhoudelijke toetsing van de behandelkwaliteit. In het kader van de kwaliteitsdoeleinden neemt de praktijk deel aan intervisie.

Bent u verplicht tot het verstrekken van deze gegevens?
Helaas kunnen wij zonder verstrekking van deze gegevens geen behandelplan voor u maken. Echter u beslist zelf of en welke gegevens wij van u mogen verzamelen.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden gedurende 15 jaren bewaard bij Fysiotherapie Oudewater conform Wet op Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO).

Beveiliging
Uw gegevens verzamelen wij met behulp van de volgende systemen en methoden: Intramed (persoonsgegevens, agenda, check verzekeringsgegevens) en MRS (elektronisch patiënten dossier) en worden onze eigen fysieke server opgeslagen. Gedurende uw behandeltraject kan extra informatie m.b.t. uw klachten worden verzameld door gerichte vragenlijsten, welke door uw fysiotherapeut worden verstrekt. Bij het retourneren wordt de ingevulde vragenlijst direct gekoppeld aan uw behandeldossier. Na afloop van uw behandeltraject wordt u per mail benaderd door Mediquest voor een tevredenheidsenquete, wij zijn hiertoe verplicht volgens onze zorgverzekeraars, deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Rapportages naar verwijzers worden via ZorgMail (een beveiligde mailomgeving) verstuurd of persoonlijk aan u meegeven. Onze therapeuten werken middels unieke inloggegevens op onze server via remote desktop, d.m.v. deze unieke gegevens die elke therapeut heeft zijn wij beveiligd tegen oneigenlijk gebruik. Tevens zijn gerichte verwerkingsovereenkomsten afgesloten met de organisaties horend bij reeds genoemde systemen.

Wij dragen zelf zorg voor onze back-ups. Hierdoor borgen wij uw gegevens en zijn deze te allen tijde weer terug te halen bij een eventuele crash van het systeem. Belangrijke fysieke documenten (verwijzing e.d.) worden bewaard in afgesloten kasten. Op de website worden geen persoonsgegevens verwerkt/verstrekt. Wanneer u het contactformulier op onze website gebruikt is de verwerkingsovereenkomst met VSGM hierop van toepassing.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Hosting fysiomanager
  • Het verzorgen van website en email hosting (VSGM)
  • Het verzorgen van Klanttevredenheidsonderzoek (Q-DNA)
  • Telefonie (Viritel)
  • Beveiligde email (zorgmail)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft, bijvoorbeeld met uw rechtsbijstand- of schadeletselspecialist.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen onder de 12 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen tussen 12-15 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger en de minderjarige. Personen vanaf 16 jaar mogen zelf schriftelijke toestemming geven. (conform WGBO)

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als praktijk fysiotherapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Team Fysiotherapie Oudewater
Rodezand 46
3421 BB Oudewater
0348-563739
info@fysiotherapie-oudewater.nl

Versie: 1.0 d.d. 22-04-2018